Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły

  UWAGA: Uczestnicy szkolenia muszą pracować wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego! Prosimy o przemyślane zapisywanie się na szkolenia.

  * Wymagane

  Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem i udostępnieniem danych osobowych i wizerunku

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, Fundacja ETOH z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 6, informuje że:

  1. Administratorem danych, w tym danych osobowych, pozyskanych w ramach realizacji projektu jednodniowych szkoleń w formie zdalnej pn. „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły” – jest Fundacja ETOH z siedzibą w Warszawie 01-254 ul. Mszczonowska 6; e-mail: etoh@etoh.edu.pl, tel. 22/836 80 80. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: etoh@etoh.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b i f RODO w celu realizacji zadań statutowych Fundacji ETOH, w tym w celu realizacji zadania publicznego polegającego na przygotowaniu i zrealizowaniu 8 jednodniowych szkoleń w formie zdalnej pn. „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły” na podstawie umowy zawartej z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82. Fundacja ETOH będzie przetwarzała dane następujących osób: uczestników jednodniowych szkoleń „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły” oraz trenerów tychże szkoleń w postaci: imion i nazwisk, danych kontaktowych, zawodu i miejsca pracy.

  3. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub wiążących go umów, w tym Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w zakresie niezbędnym do rozliczenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w punkcie 2.

  4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.

  6. Dane osobowe będą przechowywane przez Fundację ETOH przez okres 5 lat od ukończenia realizacji przez Fundację ETOH zadania publicznego określonego w punkcie 2, czyli do 31.12.2026 r., a po tym okresie zostaną trwale usunięte.

  7. Osobie biorącej udział w projekcie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  8. Osobie biorącej udział w projekcie przysługuje w zakresie ochrony danych osobowych prawo wniesienia skargi na działania Fundacji ETOH do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

  9. Uczestnicy jednodniowych szkoleń pn. „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły” i trenerzy tychże szkoleń wyrażają zgodę na udostępnienie swojego obrazu i głosu oraz swojego imienia i pierwszej litery nazwiska wszystkim uczestnikom jednodniowego szkolenia, w którym biorą udział, oraz trenerom z uwagi na zdalną formę zajęć wykładowych i warsztatowych.