Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień

  UWAGA: Uczestnicy szkolenia muszą pracować wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego! Prosimy o przemyślane zapisywanie się na szkolenia.

  * Wymagane

  Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem i udostępnieniem danych osobowych i wizerunku

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, Fundacja ETOH z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 6, informuje że:

  1. Administratorem danych, w tym danych osobowych, pozyskanych w ramach realizacji projektu przygotowania i zrealizowania czterech szkoleń w formie zdalnej pn. „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień” – jest Fundacja ETOH z siedzibą w Warszawie 01-254 ul. Mszczonowska 6; e-mail: etoh@etoh.edu.pl, tel. 22/836 80 80. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: etoh@etoh.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b i f RODO w celu realizacji zadań statutowych Fundacji ETOH, w tym w celu realizacji czterech szkoleń w formie zdalnej pn. „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień” na podstawie umowy zawartej z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82. Fundacja ETOH będzie przetwarzała dane następujących osób: uczestników szkoleń „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień” oraz trenerów w postaci: imion i nazwisk, danych kontaktowych, zawodu i miejsca pracy.

  3. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub wiążących go umów, w tym Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w zakresie niezbędnym do rozliczenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w punkcie 2.

  4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.

  6. Dane osobowe będą przechowywane przez Fundację ETOH przez okres 5 lat od ukończenia realizacji przez Fundację ETOH zadania publicznego określonego w punkcie 2, czyli do 31.12.2026 r., a po tym okresie zostaną trwale usunięte.

  7. Osobie biorącej udział w projekcie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  8. Osobie biorącej udział w projekcie przysługuje w zakresie ochrony danych osobowych prawo wniesienia skargi na działania Fundacji ETOH do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych, tj. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

  9. Uczestnicy czterech szkoleń pn. „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień” i trenerzy tychże szkoleń wyrażają zgodę na udostępnienie swojego obrazu i głosu oraz swojego imienia i pierwszej litery nazwiska wszystkim uczestnikom trzydniowego szkolenia, w którym biorą udział, oraz trenerom z uwagi na zdalną formę zajęć wykładowych i warsztatowych.